Издаване на Карта за Квалификация на Водача от ДАИ

След успешното завършване на обучението по Професионална Компетентност за пътници или за товари е необходимо водачите, които са минали успешно курса да отидат в Държавна Автомобилна Инспекция (ДАИ) за да подадат искане за издаване на Карта за Квалификация на Водача, като това става в ДАИ по местоживеене (за местоживеене се взима актуалния адрес от личната карта на водача). За упешно подаване на документи в ДАИ е необходимо водача да представи валидно „Удостоветрение за Професионална Компетентност“, снимка в паспортен формат и платена държавната такса за издаване на „Карта за квалификация на водача“.

Приблизителен срок за издаване на „Карта за квалификация на водача“ от страна на ДАИ: 20 работни дни

Валидност на „Карта за квалификация на водача“

Срока на валидност на картата за квалификация на водача е 5 години от датата на придобиване, като след изтичането ана този срок е необходимо водача да премине обучение за осъвършенстване и актуализиране на уменията (курс за периодично обучение).